1/Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội?


Download bài soạn thu gọn full những ý chính .

http://www.mediafire.com/?ro6pr64fq8fco33
http://www.mediafire.com/file/ro6pr64fq8fco33/btap..docDưới đây là bài chi tiết câu 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA VÀ GIỮ GÌN TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.1 Mục đích:
- Giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội
- Giúp sinh viên có được nhận thức đúng đắn về nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ An ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội
1.2 Yêu cầu:
- Sinh viên cần có thái độ đúng đắn, tích cực trong học tập, nâng cao cảnh giác sẵn sàng tham gia các hoạt động phòng chống tội phạm do nhà trường và địa phương nơi cư trú tổ chức.
II. NỘI DUNG
2.1 Các khái niệm và nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội
2.1.1 Các khái niệm cơ bản:
- An ninh quốc gia: “ANQG là sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sự bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”. An ninh quốc gia bao gồm an ninh trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hoá, xã hội, quốc phòng, đối ngoại…trong đó an ninh chính trị là cốt lõi, xuyên suốt.
- Bảo vệ an ninh quốc gia: Là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại các hoạt động xâm hại an ninh quốc gia
      + Hoạt động xâm hại an ninh quốc gia: là những hành vi xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hoá, an ninh quốc phòng, đối ngoại, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
      + Mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia: là những đối tượng, địa điểm, công trình, cơ sở về chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, khoa học – kĩ thuật, văn hoá, xã hội thuộc danh mục cần được bảo vệ theo qui định của pháp luật. Bảo vệ an ninh quốc gia là sự nghiệp của toàn dân
- Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bao gồm:
      + Bảo vệ chế độ chính trị và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc
      + Bảo vệ an ninh về tư tưởng và văn hoá, khối đại đoàn kết dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân
      + Bảo vệ an ninh trong lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, đối ngoại và các lợi ích khác của quốc gia
      + Bảo vệ bí mật nhà nước và các mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia
      + Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại và loại trừ các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, nguy cơ đe doạ an ninh quốc gia
- Nguyên tắc bảo vệ an ninh quốc gia là:
      + Tuân thủ Hiến pháp, Pháp luật, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân
      + Đặt dưới dự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lí thống nhất của Nhà nước; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tộc, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia làm nòng cốt
      + Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia với nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá; phối hợp có hiệu quả hoạt động an ninh quốc phòng với hoạt động đối ngoại
      + Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia
- Cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia bao gồm:
      + Cơ quan chỉ đạo, chỉ huy và các đơn vị an ninh, tình báo, cảnh sát, cảnh vệ công an nhân dân
      + Cơ quan chỉ đạo, chỉ huy và các đơn vị bảo vệ an ninh quân đội, tình báo quân đội nhân dân
      + Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển là cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia ở khu vực biên giới trên đất liền và trên biển
- Các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia bao gồm: Vận động quần chúng, pháp luật, ngoại giao, kinh tế, khoa học kĩ thuật
- Trật tự, an toàn xã hội: Là trạng thái xã hội bình yên trong đó mọi người được sống yên ổn trên cơ sở các qui phạm pháp luật, các qui tắc và chuẩn mực đạo đức, pháp lí xác định
- Đấu tranh giữ gìn trật tự an toàn xã hội bao gồm: Chống tội phạm; giữ gìn trật tự nơi công cộng; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng ngừa tai nạn; bài trừ tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường
2.1.2 Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội
- Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia bao gồm:
+ Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ.
Ø  Đó là các hoạt động bảo vệ chính trị và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam; giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh về mọi mặt của tổ chức Đảng, Nhà nước; bảo vệ các cơ quan đại diện, cán bộ, sinh viên và người lao động Việt Nam đang công tác, học tập và lao động ở nước ngoài.
Ø  Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá hệ thống chính trị, gây chia rẽ mất đoàn kết, làm tha hoá đội ngũ cán bộ, đảng viên
Ø  Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ là nhiệm vụ thường xuyên và cấp bách của toàn Đảng, toàn dân, của các ngành, các cấp
+ Bảo vệ an ninh kinh tế:
Ø Đó là bảo vệ sự ổn định, phát triển vững mạnh của nền kinh tế thị trường nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa
Ø  Chống các biểu hiện chệch hướng và các hoạt động phá hoại cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội, phá hoại nền kinh tế, gây ảnh hưởng tác hại đến lợi ích quốc gia
Ø  Bảo vệ đội ngũ cán bộ quản lí kinh tế, các nhà khoa học, các nhà kinh doanh giỏi
không để nước ngoài lôi kéo, mua chuộc, gây tổn thất hoặc làm chuyển hướng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa ở nước ta
+ Bảo vệ an ninh văn hoá, tư tưởng:
Ø  Là bảo vệ sự đúng đắn, vai trò chủ đạo của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống tinh thần của xã hội
Ø  Bảo vệ những giá trị đạo đức truyền thống, bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc
Ø  Bảo vệ đội ngũ văn nghệ sĩ, những người làm công tác văn hoá, văn nghệ
Ø  Đấu tranh chống sự công kích, bôi nhọ, nói xấu của các thế lực thù địch đối với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, ngăn chặn các hành động truyền bá văn hoá phẩm phản động, đồi trụy, thiếu lành mạnh, không phù hợp với thuần phong mĩ tục của dân tộc Việt Nam
+ Bảo vệ an ninh dân tộc:
Ø  Bảo vệ quyền bình đẳng giữa các dân tộc, bảo đảm cho tất cả các thành viên trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam cùng phát triển theo đúng Hiến Pháp, pháp luật của Nhà nước
Ø  Ngăn ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng dân tộc ít người để làm việc trái pháp luật, kích động gây chia rẽ giữa các dân tộc, xâm hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội
+ Bảo vệ an ninh tôn giáo:
Ø  Là bảo đảm chính sách tự do tín ngưỡng của Đảng và Nhà nước ta đối với nhân dân nhưng đồng thời kiên quyết đấu tranh với các đối tượng, thế lực lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá cách mạng
Ø  Thực hiện đoàn kết, bình đẳng giúp đỡ lẫn nhau cùng phát trtiển giữa các tôn giáo, giữa cộng đồng dân cư theo tôn giáo với những người không theo tôn giáo, bảo đảm “tốt đời, đẹp đạo”, phụng sự Tổ quốc
+ Bảo vệ an ninh biên giới:
Ø  Vấn đề bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia đang được Đảng và Nhà nước ta đặt ra như là một nhiệm vụ chiến lược cực kì quan trọng
Ø  Bảo vệ an ninh biên giới là bảo vệ nền an ninh, trất tự của Tổ quốc khu vực biên giới quốc gia, cả trên đất liền và trêbn biển, chống hành vi xâm phạm chủ quyền biên giới từ phía nước ngoài, góp phần xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị với các nước láng giềng theo tinh thần “giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đặc biệt là vùng biển, đảo”
Ø  Chống các thế lực thù địch lợi dụng việc xuất, nhập cảnh, quá cảnh Việt Nam để tiến hành các hoạt động chống phá Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
+ Bảo vệ an ninh thông tin:
Ø  An ninh thông tin là sự an toàn, nhanh chóng, chính xác và bí mật của thông tin trong quá trình xác lập, chuyển tải, thu nhận, xử lí và lưu giữ tin
Ø  Đây là một bộ phận quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch nhằm khai thác, sử dụng hệ thống thông tin liên lạc hoặc tiến hành các hoạt động phá huỷ các công trình, phương tiện thông tin liên lạc gây thiệt hại cho an ninh quốc gia của nước ta
Ø  Chống lộ, lọt những thông tin bí mật của Nhà nước; ngăn chặn các hoạt động khai thác thông tin trái phép, dò tìm mật mã, mật khẩu để đánh cắp thông tin trên mạng.
- Nội dung giữ gìn trật tự an toàn xã hội
+ Đấu tranh phòng, chống tội phạm (trừ các tội xâm phạm an ninh quốc gia và các tội phá hoại hoà bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh)
Ø  Là việc tiến hành các biện pháp loại trừ nguyên nhân, điều kiện của tội phạm, phát hiện để ngăn chặn kịp thời các hành vi phạm tội, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả, tác hại do tội phạm gây ra cho xã hội
Ø  Điều tra khám phá tội phạm và người phạm tội để đưa ra xử lí trước pháp luật đảm bảo đúng người, đúng tội
Ø  Giáo dục, cải tạo người phạm tội giúp họ nhận thức được lỗi lầm và cố gắng cải tạo tốt, có thể tái hoà nhập cộng đồng xã hội, trở thành người lương thiện, sống có ích cho xã hội
+ Giữ gìn trật tự nơi công cộng
Ø  Trật tự nơi công cộng là trạng thái xã hội có trật tự được hình thành và điều chỉnh bởi các qui tắc, qui phạm nhất định ở những nơi công cộng mà mọi người phải tuân theo.
Ø  Là một mặt của trật tự an toàn xã hội và có nội dung gồm những qui định chung về trật tự, yên tĩnh, vệ sinh, nếp sống văn minh
Ø  Là sự tuân thủ những qui định của pháp luật và phong tục tập quán, sinh hoạt được mọi người thừa nhận
Ø  Giữ gìn trật tự nơi công cộng chính là giữ gìn trật tự, yên tĩnh chung, vệ sinh chung, duy trì nếp sống văn minh ở những nơi công cộng, đảm bảo sự tôn trọng lẫn nhau trong lao động, sinh hoạt, nghỉ ngơi của mọi người
+ Đảm bảo trật tự an toàn giao thông
Ø Trật tự an toàn giao thông là trạng thái xã hội có trật tự được hình thành và điều chỉnh bởi các qui phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông, vận tải công cộng mà mọi người phải tuân theo khi tham gia giao thông.
Ø  Hạn chế mức thấp nhất tai nạn giao thông gây thiệt hại về người và tài sản.
Ø Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông không phải là nhiệm vụ của riêng các lực lượng chức năng mà là trách nhiệm của tất cả mọi người khi tham gia giao thông
Ø  Là việc nắm vững và tuân thủ nghiêm túc Luật Giao thông, mọi hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông phải được xử lí nghiêm khắc, những thiếu sót, yếu kém là nguyên nhân, điều kiện gây ra các vụ tai nạn giao thông phải được khắc phục nhanh chóng
+ Phòng ngừa tai nạn lao động, chống thiên tai, phòng ngừa dịch bệnh. Chú ý phòng ngừa không để xảy ra tai nạn lao động và luôn luôn phòng chống thiên tai dịch bệnh
+ Bài trừ các tệ nạn xã hội
Ø  Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, có tính phổ biến, ảnh hưởng xấu về đạo đức và gây hậu quả nghiêm trọng trong đời sống cộng đồng
Ø  Tệ nạn xã hội bao gồm: mại dâm, nghiện ma tuý, cờ bạc, mê tín dị đoan
Ø  Tệ nạn xã hội là cơ sở xã hội của tình trạng phạm tội, là một trong những nguồn gốc phát sinh tội phạm
Ø  Phòng chống tệ nạn xã hội là nhiệm vụ của toàn xã hội, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, bằng những biện pháp đồng bộ, tích cực, kiên quyết và triệt để
+ Bảo vệ môi trường
Ø  Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống của con người, sinh vật và sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước, dân tộc và nhân loại
Ø  Bảo vệ môi trường là tập hợp những biện pháp giữ cho môi trường trong sạch, sử dụng hoặc phục hồi một cách hợp lí sinh giới và môi sinh, đảm bảo sự cân bằng sinh thái, nhằm tạo ra một không gian tối ưu cho cuộc sống của con người
2.2 Tình hình an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội
2.2.1 Một số nét về tình hình an ninh quốc gia
Ø  Hoạt động của các tổ chức phản động của người Việt Nam ở nước ngoài. Hiện nay có khoảng 200 tổ chức chính trị phản động người Việt lưu vong tại các nước tư bản núp dưới các danh nghĩa khác nhau bao gồm các tổ chức phản động mang tính chính trị rõ nét, các tổ chức tập hợp bọn ngụy quân, ngụy quyền, các tổ chức lợi dụng nhân quyền hoặc núp dưới danh nghĩa “từ thiện”. Các tổ chức này có cơ sở vật chất tương đối khá gồm 50 nhà xuất bản, 500 tờ báo Việt ngữ, 6 chương trình truyền hình, 10 đài phát thanh. Các tổ chức phản động này đều có sự dung túng của chính quyền một số nước tư bản có điều kiện về kinh phí, trụ sở hoạt động. Hiện nay tại các nước như: Mĩ, Pháp, Bỉ, Canada, Ôtraylia…có các tổ chức lớn như tổ chức của Võ văn Ái, Hoàng Cơ Minh, Võ Đại Tôn…
Ø  Hầu hết các tổ chức phản động này đều kêu gọi các nước cấm vận, trừng phạt Việt Nam bằng mọi thủ đoạn, chúng lợi dụng thiếu sót trong quản lí của nhà Nước để thực hiện kế hoạch “chuyển lửa về quê” đưa ra các lời kêu gọi lật đổ và tiếp tay, kích động cho các hoạt động của bọn phản động trong Nước.
Ø  Cùng với hoạt động của các tổ chức phản động thì các thế lực thù địch cũng không từ bỏ ý đồ, mục đích chống phá cách mạng Việt Nam với nhiều âm mưu, thủ đoạn hết sức thâm độc, trong đó nổi bật là hoạt động “DBHB” với 3 nội dung chủ yếu là : chiếm lĩnh thị trường, ngoại giao hữu nghị và khoét sâu mâu thuẫn mục đích là xoá bỏ xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam, làm thối rữa từ bên trong đi đến thôn tính Việt Nam.
Ø  Hoạt động của bọn phản động nội địa diễn biến khá phức tạp chúng cấu kết với các tổ chức nước ngoài cung cấp tài liệu, tiền bạc, vũ khí để tập hợp lực lượng nhen nhóm tổ chức, tiến hành các vụ gây rối bạo loạn. Một số đối tượng bất mãn viết tin phát tán qua mạng Internet nói xấu, chống lại Đảng và Nhà nước ta.
Ø  Tình hình an ninh văn hoá tư tưởng, an ninh kinh tế trong những năm qua còn nhiều bất cập. Phá hoại tư tưởng là một dạng đặc biệt trong chiến tranh lạnh, một hình thức chủ yếu trong cuộc đấu tranh tư tưởng của chủ nghĩa đế quốc chống chủ nghĩa xã hội. Hiện tại có nhiều đài phát thanh và chương trình do bọn phản động lưu vong tham gia, trong đó có 5 chương trình, 300 báo được thực hiện ở Mĩ, có 175 tờ báo chống cộng như “Quê mẹ”, “Hoa sen”, “Công luận” các hoạt động đều có sự phối hợp với các nước đế quốc nhằm xuyên tạc, nói xấu, kích động nhằm gây mất ổn định trong nước.
Ø  Trong những năm qua, tình hình lộ bí mật, mất thông tin bí mật về kinh tế đã xảy ra ở nhiều cơ quan, xí nghiệp và đã gây ra nhiều thiệt hại. Hiện nay chúng nhằm vào phá vỡ các chủ trương đường lối kinh tế, các công trình trọng điểm của ta.
Ø  Tình hình an ninh biên gới còn nhiều phức tạp, các hoạt động xâm nhập qua biên giới diễn ra nhiều hình thức, hoạt động xuất nhập cảnh có nhiều thiếu sót dẫn đến xuất nhập cảnh trái phép. Lợi dụng mối quan hệ giữa các dân tộc hai bên biên giới để chúng móc nối, lôi kéo, chia rẽ các dân tộc, dòng họ trong nước làm suy yếu, tiến tới gây bạo loạn ở những nơi này.
Ø  Trong nhiều năm qua xuất hiện nhiều điểm nóng về an ninh trật tự, xuất phát từ những bất bình của nhân dân do những việc làm sai trái, thiếu sót của cán bộ cơ sở trong giải quyết đền bù đất đai…chưa công bằng nên một số bộ phận nhân dân đã bị bọn quá khích kích động dẫn đến manh động làm rối loạn ở một số địa phương. Đây chính là nguyên nhân tiềm ẩn để các thế lực thù địch nhằm vào kích động gây mất ổn định xã hội.
* Tóm lại: Tình hình an ninh quốc gia trong những năm qua nổi lên những vấn đề khá phức tạp và nhạy cảm. Đó chính là những yếu tố có thể gây ra tình trạng mất ổn định, ảnh hưởng đến sự an nguy của quốc gia. Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta đã xác định bảo vệ an ninh quốc gia là một nhiệm vụ cực kì quan trọng của toàn Đảng, toàn dân ta.
2.2.2 Tình hình về trật tự, an toàn xã hội
      Trong những năm qua chúng ta đã đạt được những thành tựu đáng kể về công tác giữ gìn trật tự xã hội. Tuy nhiên, tình hình trật tự, an toàn xã hội còn rất nhiều vấn đề phức tạp, thậm chí có lúc, có nơi còn để xảy ra rất nghiêm trọng. Trật tự an toàn xã hội thời gian qua có những nét nổi bật sau:
- Tình hình tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, tội phạm kinh tế, tội phạm ma tuý trong những năm qua có những diễn biến phức tạp
      + Số vụ phạm tội hàng năm bị phát hiện có sự tăng giảm không đều trong đó các vụ trọng án có chiều hướng tăng. Bình quân hàng năm có khoảng 70.000 vụ phạm tội được phát hiện trong đó các vụ án giết người, cướp của, cướp giật có xu hướng tăng. Trong các vụ án giết người thì nguyên nhân chủ yếu là nguyên nhân xã hội.
      + Thành phần đối tượng phạm tội cũng rất đa dạng, đủ các loại người, có cả lưu manh cũng như nông dân, cán bộ, Đảng viên, tri thức, sinh viên. Trong đó đáng lo ngại nhất là các vụ trả thù cá nhân do mâu thuẫn nội bộ rồi đi thuê giang hồ xã hội đen trả thù.
      + Thủ đoạn gây án của bọn tội phạm hình sự rất đa dạng, từ những thủ đoạn đơn giản cổ điển nhưng hiệu quả như “vãi thóc gọi gà” của bọn lừa đảo đến những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của bọn giết người dùng các loại độc chất khó phát hiện.
      + Về địa bàn hoạt động, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội xảy ra ở tất cả các địa bàn trong cả nước nhưng tập trung vào các thành phố lớn như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và một số tỉnh như: Đồng Nai, Bình Dương, Nam Định…
      + Tội phạm ma tuý ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Chúng sẵn sàng chống trả quyết liệt với các lực lượng đấu tranh, đã có nhiều cán bộ chiến sĩ hi sinh trong đấu tranh với loại tội phạm này. Địa bàn hoạt động chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn như: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng Và các tỉnh biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia, các tuyến trục đường 6, 7, 8. Các băng nhóm, tổ chức tội phạm ma tuý có sự liên kết cả trong nước lẫn quốc tế, quy mô tính chất ngày càng lớn và ác liệt.
- Tình hình về tệ nạn xã hội, tai nạn, ô nhiễm môi trường xảy ra phức tạp, thậm trí rất nghiêm trọng
      + Tệ nạn xã hội là một hiện tượng xã hội tiêu cực gây ra hậu quả tiêu cực vô cùng to lớn, nó còn là bạn đồng hành, là sân sau của các loại tội phạm. Trong những năm qua, các loại tệ nạn ở nước ta vẫn chưa giảm, thậm chí có loại còn tăng như: mại dâm, cờ bạc, nghiện hút…
      + Mặc dù Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều loại văn bản pháp luật về phòng chống tệ nạn, công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn đã được toàn dân và cơ quan chức năng tích cực tham gia, tuy nhiên hiệu quả còn thấp. Vì vậy, trong những năm tới cần phải đẩy mạnh hơn nữa, kiên quyết hơn nữa.
      + Cùng với tệ nạn xã hội, tình trạng tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tai nạn nghề nghiệp rủi ro xảy ra rất nghiêm trọng và có chiều hướng gia tăng.
      + Vấn đề ô nhiễm môi trường cũng đáng báo động. Tình trạng chặt phá rừng đầu nguồn bừa bãi, dẫn đến ô nhiễm gây lũ lụt, hạn hán, ô nhiễm nguồn nước rất cao, việc không bảo đảm nước sạch, vệ sinh an toàn thực phẩm cộng với các đại dịch lây lan nên tình trạng nhiễm bệnh rất lớn, bên cạnh đó là hàng nghìn vụ ngộ độc thức ăn, có những vụ ngộ độc tập thể gay nguy hiểm tính mạng cho cả hàng trăm người.
* Tóm lại: Tình hình về trật tự, an toàn xã hội trong những năm qua đã và đang là vấn đề nóng bỏng, bức xúc mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta phải quyết tâm khắc phục, giải quyết. Trên cơ sở đó, chúng ta mới giữ vững được trật tự, an toàn xã hội cùng với bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia góp phần ổn định tình hình, làm nền tảng cho sự phát triển của đất nước.
3. Dự báo tình hình an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong thời gian tới
3.1 Tình hình quốc tế trong thời gian tới sẽ diễn biến phức tạp hơn
- Một là, sau cuộc chiến tranh Irắc, các thế lực hiếu chiến tiếp tục thực hiện chiến lược “đánh đòn phủ đầu” lợi dụng đòn tấn công chống lại “chủ nghĩa khủng bố”ra sức lộng hành đe doạ hoà bình chủ quyền của các quốc gia dân tộc.
- Hai là, quan hệ giữa các nước lớn tiếp tục đan xen cả hai mặt đấu tranh và thoả hiệp.Một mặt, vì lợi ích của dân tộc, quốc gia và giai cấp mà họ đại diện, họ tìm cách xoa dịu những mâu thuẫn, tìm những điểm tương đồng để hợp tác tránh đối đầu. Mặt khác, cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đơn phương, sự lộng hành của các thế lực hiếu chiến sẽ gia tăng.
- Ba là, phong trào nhân dân thế giới chống chiến tranh bảo vệ hoà bình, độc lập dân tộc sẽ tiếp tục phát triển. Cuộc đấu tranh chống mặt trái của toàn cầu hoá do chủ nghĩa tư bản chi phối sẽ tiếp tục tăng cao. Tuy nhiên, các lực lượng đấu tranh cho hoà bình, độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội hiện nay vẫn chưa có sức mạnh thống nhất.
- Bốn là, xu thế toàn cầu hoá về kinh tế sẽ  tiếp tục phát triển. Hiện đã có 150 nước tham gia WTO, trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều nước tham gia. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực: vật liệu, công nghệ sinh học và tin học sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn. Tình hình đó sẽ mở ra nhiều cơ hội mới, đồng thời đặt ra nhiều thách thức mới.
- Năm là, tình hình kinh tế thế giới sẽ tiếp tục không ổn định. Cuộc khủng hoảng của các trung tâm kinh tế lớn sẽ tiếp tục trầm trọng them gây bất ổn định trên thị trường tài chính. Khoảng  cách giữa các nước công nghiệp phát triển và các nước công nghiệp đang phát triển sẽ ngày càng rộng ra. Các cuộc tranh chấp trên biển và tranh chấp về nguồn dầu khí sẽ gay gắt hơn.
            Tuy vậy, những diễn biến phức tạp đó chưa làm đảo lộn chiều hướng đã diễn ra sau khi chủ nghĩa xã hội bị sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu. Hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn của thời đại.
3.2 Tình hình khu vực Đông Nam Á vẫn còn tiềm ẩn nhiều nhân tố mất ổn định              
- Chủ nghĩa khủng bố vẫn hoạt động ở một số nước gay ra nhiều thảm hoạ cho nhân dân và chính quyền nơi đó, mâu thuẫn về sắc tộc, tôn giáo làm bùng nổ nững cuộc xung đột ở một số khu vực khá nghiêm trọng. Sự tranh chấp giữa các nước ngày càng tăng. Bằng những hiệp định song phương và đa phương về hợp tác chống khủng bố, và các thế lực phản động can thiệp sâu hơn vào khu vực, kích động li khai, lôi kéo các nước kém phát triển vào quĩ đạo của mình, kiềm chế các nước lớn trong khu vực.
- Trước tình hình đó sự gắn kết trong ASEAN và vị trí hiệp hội trên trường quốc tế sẽ gặp nhiều thách thức, nhưng ASEAN tiếp tục là nhân tố quan trọng đối với hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Cơ chế AFTA của 10 nước ASEAN sẽ được thực hiện triệt để. Các cơ chế hợptác ASEM (hợp tác Á - Âu), cơ chế thương mại tự do với Trung Quốc đang mở rộng sự tác động trên một qui mô rộng lớn và hiệu quả hơn trước.
3.3 Những thuận lợi và khó khăn trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở Việt Nam trong những năm tới
- Thuận lợi:
      + Tiềm lực và vị thế quốc tế của nước ta được tăng cường. Sau hơn 20 năm đổi mới,
Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành được những thành tựu hết sức to lớn. Tăng trưởng kinh tế liên tục trong nhiều năm đạt trên 7%, được xếp vào loại cao của thế giới. Đời sống nhân dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người năm 2006 đạt 638 USD/ người. Chỉ số phát triển con người (HDI) đã vươn lên thứ 101/192 quốc gia. Chính sách của Đảng là mở rộng ngoại giao, chủ động hội nhập, phương trâm “là bạn, là đối tác tin cậy của các nước”, chúng ta đã đặt quan hệ ngoại giao với 167 nước và quan hệ thương mại với trên 100 quốc gia, khu vực và vùng lãnh thổ thu hút đầu tư từ nước ngoài trên 40 tỉ USD. Vị thế quốc tế của Việt Nam được tăng cường.
      + Đảng Cộng sản Việt Nam có bản lĩnh chính trị vững vàng, dày dạn kinh nghiệm; đường lối đổi mới của Đảng đã được kiểm chứng qua thực tiễn là đúng đắn, được nhân dân đồng tình ủng hộ.
      + Nhân dân Việt Nam có truyền thống yêu nước, đoàn kết, tin tưởng vào Đảng và chế độ; ngày càng thể hiện bản lĩnh năng động, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
      + Lực lượng vũ trang cách mạng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, nhân dân
vươn lên làm tròn nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
            Với thuận lợi trên chúng ta hoàn tàn có khả năng gĩư vững hoà bình, ổn định để thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH – HĐH đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
- Khó khăn:
      + Thách thức lớn nhất đối với an ninh trật tự ở nước ta là các mối đe doạ (các nguy cơ): tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, nạn tham nhũng và tệ quan liêu, “Diễn biến hoà bình”. Các mối đe dọa trên diễn biến đan xen phức tạp, không thể xem nhẹ mối đe doạ nào.
      + Những yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các vấn đề kinh tế, xã hội bức xúc, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, nếu không được kịp thời khắc phục có hiệu quả sẽ là nguy cơ tiềm ẩn đối với an ninh trật tự của nước ta.
      + Hoạt động “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật dổ của các thế lực thù địch sẽ gia tăng. Các thế lực phản động tiếp tục sử dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền để can thiệp vào nội bộ nước ta.
      + Các hành động xâm hại độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ nước ta vẫn sẽ tiếp diễn.
4. Đối tác và đối tượng đấu tranh trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
* Trong tình hình hiện nay, cần có cách nhìn nhận mới và thống nhất về vấn đề đối tác và đối tượng đấu tranh theo nguyên tắc:
- Những ai chủ trương tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác của chúng ta.
- Bất kể thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều là đối tượng đấu tranh.
- Mặt khác, trong tình hình diễn biến mau lẹ và phức tạp hiện nay, cần có cách nhìn nhận biện chứng: trong mỗi đối tượng vẫn có thể có mặt cần tranh thủ, hợp tác; trong một số đối tác có thể có mặt khác biệt, mâu thuẫn với lợi ích của ta. Trên cơ sở đó, cần khắc phục hai khuynh hướng mơ hồ mất cảnh giác hoặc cứng nhắc trong nhận thức, chủ trương và trong xử lí các tình huống cụ thể.
* Trong hoạt động thực tiễn, chúng ta phải thường xuyên đấu tranh với các cơ quan tình báo nước ngoài hoạt động phương hại đến an ninh quốc gia của nước ta, các trung tâm thông tin chống phá Việt Nam, các tổ chức và bọn phản động người Việt lưu vong, các loại phản động ở trong nước và bọn tội phạm hình sự nguy hiểm. Để xác định đúng đối tượng đấu tranh trong công tác bảo vệ an ninh trật tự cần dựa vào các căn cứ sau:
- Căn cứ vào nhiệm vụ và đối tượng đấu tranh của cách mạng trong từng giai đoạn.
- Căn cứ vào nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng, bảo vệ chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.
- Căn cứ vào thực tế hoạt động của các loại đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội từ trước đến nay ở nước ta.
4.1 Đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia
            Có nhiều loại cụ thể, trong tình hính hiện nay cần tập trung đấu tranh với các loại sau:
- Gián điệp: Là người Việt Nam hay người nước ngoài, hoạt động cá nhân hay tổ chức,
chịu sự chỉ huy của nước ngoài để tiến hành các hoạt động điều tra thu thập tình báo, gây cơ sở bí mật và phá hoại nhằm chống lại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Phản động: Là những cá nhân hay tổ chức có âm mưu và hoạt động phản cách mạng chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, nhưng không chịu sự chỉ huy của nước ngoài.
* Trong tình hình hiện nay cần tập trung đấu tranh với những loại sau:
      + Các tổ chức và cá nhân phản động trong số người Việt Nam ở nước ngoài đang có những hoạt động chống Việt Nam.
+ Bọn phản động lợi dụng tôn giáo.
+ Bọn phản động lợi dụng dân tộc ít người, nhất là bọn có sự cấu kết của các lực lượng phản động bên ngoài.
+ Bộn phản động trong ngụy quân, ngụy quyền, đảng phái phản động cũ không chịu cải tạo.
+ Bọn có tư tưởng, quan điểm sai trái, những phần tử trong nội bộ bất mãn thoái hoá biến chất trở thành phản động, chống Đảng, chống chủ nghĩa xã hội, số cơ hội chính trị.
4.2 Đối tượng xâm phạm về trật tự, an toàn xã hội
      Trong các đối tượng xâm phạm trật tự an toàn xã hội hiện nay có những người phạm tội nhất thời, có đối tượng phạm tội chuyên nghiệp, với tính chất và mức độ nguy hiểm khác nhau. Các đối tượng này bao gồm:
- Các đối tượng xâm phạm trật tự xã hội (tội phạm hình sự)
- Các đối tượng xâm phạm trật tự quản lí kinh tế và chức vụ (tội phạm kinh tế)
- Các đối tượng về ma tuý (tội phạm ma tuý)
      Trong só các đối tượng trên cần tập trung vào đấu tranh với các đối tượng sau:
      + Bọn tội phạm kinh tế, nhất là bọn tham nhũng, bọn buôn lậu, bọn sản xuất tàng trữ và tiêu thụ tiền giả.
      + Bọn tội phạm về ma tuý.
      + Bọn tội phạm hình sự, tập trung vào bọn hoạt động có tổ chức, bọn lưu manh chuyên nghiệp, sử dụng bạo lực, tội phạm có quan hệ với nước ngoài.
4.3 Các tai nạn, tệ nạn xã hội
      Phòng ngừa và àm giảm đến mức thấp nhất hậu quả thiệt hại do các tai nạn xã hội (tai nạn giao thông, tai nạn do sử dụng bảo quản chất nổ, chất cháy không đúng qui định, tai nạn do sự cố kĩ thuật, do thiên nhiên…) gây ra.
      Bài trừ các tệ nạn xã hội, trước mắt phải đẩy lùi một bước các tệ nạn xã hội như ma tuý, cờ bạc, mại dâm.
5. Một số quan điểm của Đảng, Nhà nước trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội
5.1 Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lí của Nhà nước, nhân dân làm chủ, công an là lực lượng lòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
- Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.
- Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an
toàn xã hội
- Tăng cường hiệu lực quản lí của Nhà nước trên các lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.
- Công an là lực lượng nòng cốt
5.2 Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc
- Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là truyền thống của dân tộc ta trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước. Đảng, Nhà nước ta đã kế thừa và phát huy truyền thống đó trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa.
- Sự ổn định và phát triển về mọi mặt của đời sống hội là nền tảng vững chắc của an ninh trật tự và ngược lại an ninh trật tự vững chắc mới có điều kiện ổn định phát triển đất nước về mọi mặt.
- Hiện nay kết hợp chặt chẽ giữa an ninh và quốc phòng là một yêu cầu khách quan của sự nghiệp xây dưng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sự kết hợp giữa quốc phòng với an ninh có nội dung, hình thức, cơ chế rất phong phú và đa dạng. Một trong những nội dung quan trọng của việc kết hợp giữa an ninh với quốc phòng là kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng trật tự an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân.
5.3 Bảo vệ an ninh quốc gia phải kết hợp chặt chẽ với giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
- An ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội là hai thành phần cấu thành trật tự xã hội. Bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia là bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ thành quả của cách mạng xã hội chủ nghĩa, tạo ra một trong những điều kiện cơ bản nhất để xây dựng vững mạnh về mọi mặt trong xã hội.
- An ninh quốc gia được bảo vệ vững chắc sẽ tạo điều kiện cơ bản thuận lợi để bảo vệ tốt trật tự an toàn xã hội.
- Trật tự, an toàn xã hội được giữ vững sẽ tạo điều kiện cho an ninh quốc gia ngày càng được củng cố vững chắc, hiệu lực quản lí của Nhà nước được tăng cường, quyền làm chủ của nhân dân được bảo đảm vững chắc, cuộc sống của mọi người được yên vui hạnh phúc.
6. Vai trò, trách nhiệm của sinh viên trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội
      Sinh viên là chủ nhân tương lai của đất nước, với trách nhiệm công dân của người thanh niên trong thời đại mới, chúng ta phải làm gì để góp phần  bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự,  an toàn xã hội? Muốn vậy, mỗi sinh viên chúng ta khônng những phải nắm vững và chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội mà còn vận động người khác cùng tự giác chấp hành.
6.1 Qui định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội
- Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam 1992:
      Điều 11. Công dân thực hiện quyền làm chủ của mình ở cơ sở bằng cách tham gia công việc của Nhà nước và xã hội, có trách nhiệm bảo vệ của công, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của công dân, giữ gìn an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, tổ chức đời sống công cộng
Điều 44. Bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa, gĩư vững an ninh quốc gia là sự nghiệp của toàn dân. Nhà nước củng cố và tăng cường nền quốc phòng toàn dân và an ninh
nhân dân, nòng cốt là lực lượng vũ trang nhân dân, phát huy sức mạnh của đất nước để bảo
vệ vững chắc Tổ quốc. Cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và công dân phải làm tròn trách nhiệm quốc phòng và an ninh do luật pháp qui định.
      Điều 79. Công an nhân dân có nghĩa vụ tuân theo hiến pháp, pháp luật, tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn bí mật quốc gia, chấp hành những qui tắc sinh hoạt công cộng. Công dân có nghĩa vụ phải tuân theo Hiến pháp, pháp luật, tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trạt tự, an toàn xã hội, giữ gìn bí mật quốc gia, chấp hành những qui tắc sinh hoạt công cộng.
- Luật thanh niên của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2001
      Điều 11. Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quí của thanh niên. Được huấn luyện chương trình Giáo dục quốc phòng, thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia các lực lượng vũ trang theo qui định của pháp luật. Tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ gìn bí mật quốc gia, xung kích đấu tranh chống mọi hành vi xâm hại đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.
      Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong quản lí Nhà nước và xã hội
      + Nâng cao ý thức công dân, chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do dân, vì dân.
      + Được ứng cử, đề cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp theo qui định của pháp luật; được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị với cơ quan, tổ chức về những vấn đề mà mình quan tâm, tham gia góp ý xây dựng các chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên và các chính sách, pháp luật khác.
      + Tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Luật an ninh quốc gia năm 2004
      Điều 4. Trách nhiệm đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm
      Mọi công dân đều có nghĩa vụ tích cực tham gia đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm.
      Điều 8. Trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ an ninh quốc gia
      Bảo vệ an ninh quốc gia là sự nghiệp của toàn dân. Cơ quan, tổ chức, công dân có trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ an ninh quốc gia theo qui định của pháp luật.
      Điều 9. Chế độ, chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia
      + Nhà nước bảo vệ, giữ bí mật cho cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quố gia và cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia
      + Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia có thành tích được khen thưởng, bị tổn hại về danh dự thì được khôi phục, bị thiệt hại về tài sản thì được đền bù, người bị thương tích, tổn hại về sức khoẻ, bị thiệt hại về tính mạng thì bản thân và gia đình được hưởng chế độ, chính sách theo qui định của pháp luật.
      Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ an ninh quốc gia
      + Tham gia lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia theo qui định của pháp luật.
      + Tố giác các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, hành vi lợi dụng việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp
pháp của tổ chức cá nhân.
      + Phát hiện kiến nghị với chính quyền hoặc cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia khắc phục sơ hở, thiếu sót trong việc thực hiện pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia.
      + Phát hiện, cung cấp kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia cho chính quyền hoặc cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia nơi gần nhất.
      + Thực hiện yêu cầu của cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia theo qui định của pháp luật.
      + Giúp đỡ, tạo điều kiện cho cơ quan và người có trách nhiệm tiến hành các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.
      + Giáo dục bảo vệ an ninh quốc gia là một nội dung giáo dục quốc dân. Cơ quan quản lí Nhà nước về giáo dục và đào tạo có trách nhiệm đưa nội dung giáo dục bảo vệ an ninh quốc gia vào chương trình dạy học trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác phù hợp với nghành, cấp học.
- Bộ luật Hình sự Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kì họp thứ 6 thông qua ngày 21/12/1999.
- Bộ luật Tố tụng hình sự được Quốc hội Nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam khoá XI, kì họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003
      Điều 25.  Trách nhiệm của các tổ chức và công dân trong đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm
      + Các tổ chức, công dân có quyền nghĩa vụ phát hiện, tố giác hành vi phạm tội, tham gia đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, góp phần bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức.
      + Cơ quan tiền hành tố tụng có trách nhiệm tạo điều kiện để các tổ chức và công dân tham gia tố tụng hình sự; phải trả lời kết quả giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm cho tổ chứ đã báo tin, người đã tố giác phạm tôi biết.
      + Các tổ chức, công dân có trách nhiệm thực hiện yêu cầu và tạo điều kiện để cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng thực hiện nhiệm vụ.
6.2 Trách nhiệm của sinh viên trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
      Sinh viên cần phải nhận thức đúng vai trò trách nhiệm của mình và tham gia trực tiếp vào việc bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, cụ thể là:
- Nhận thức đúng cuộc đấu tranh để bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội là một bộ phận của cuộc đấu tranh giai cấp diễn ra gay go quyết liệt, phức tạp, lâu dài. Nhất là trong điều kiện hiện nay, khi các thế lực thù địch và các phần tử chống đối Đảng, Nhà nước đang ra sức tiến hành các hoạt động diễn biến hoà bình bằng mọi thủ đoạn. Trong đó chúng triệt để chú ý đến địa bàn là các trường Đại học, Cao Đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, lợi dụng lừa phỉnh học sinh, sinh viên là những người rất năng động, sáng tạo nhưng chưa có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống là địa bàn mà đối tượng lợi dụng để thực hiện “DBHB”. Do vậy, sinh viên cần phải cảnh giác, tích cực trong đấu tranh với những hành động sai trái, với các phần tử thoái hoá biến chất trong tổ chức Đảng, trong cơ quan Nhà nước nhưng không để các thế lực thù địch, các phần tử chống đối lợi dụng mình để thực hiện “DBHB” nhằm làm suy yếu, tiến tới xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
- Tích cực, tự giác tham gia các hoạt động cụ thể để bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội:
      + phát hiện những tổ chức, người có hành vi tuyên truyền lôi kéo sinh viên tham gia các hoạt động trái qui định của pháp luật nhằm chống lại Đảng, Nhà nước để báo cho lãnh đạo nhà trường, chính quyền và cơ quan bảo vệ pháp luật biết, có ý thức bảo vệ bí mật Nhà nước.
      + Tham gia xây dựng nếp sống văn minh trật tự ngay trong nhà trường, kí túc xá, khu dân cư mà mình sinh sống, bảo vệ môi trường, giúp đỡ các cơ quan chuyên trách trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
      + Tham gia các hoạt động xã hội để góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội như: chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ, giữ gìn trật tự, vệ sinh ở nơi công cộng.
      + Bản thân luôn nhận thức được sự nguy hại của các tệ nạn xã hội để không mắc phải và tuyên truyền vận động cho nhiều người khác thấy được sự nguy hại của các tệ nạn xã hội nhất là tệ nạn ma tuý, cờ bạc, mại dâm. Phát hiện những địa điểm tổ chức, đối tượng tham gia các tệ nạn xã hội để báo cho lãnh đạo nhà trường, chính quyền địa phương, các cơ quan bảo vệ pháp luật mà trực tiếp là công an nhân dân để có biện pháp đấu tranh kịp thời có hiệu quả.
      + Tích cực tham gia phong trào quốc gia phòng, chống tội phạm, phát hiện tố giác kịp thời các đối tượng, băng nhóm tổ chức tội phạm để các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có biện pháp giải quyết.
      + Tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, khoa học kĩ thuật, nghiệp vụ chuyên môn có liên quan để có thể cống hiến cao nhất những khả năng của mình góp phần xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
- Tăng cường rèn luyện thể lực, học tập tốt môn học Giáo dục quốc phòng – An ninh góp phần chuẩn bị cho lực lượng sẵn sang chiến đấu bảo vệ An ninh Tổ quốc và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Anh (Chị) hãy phân tích quan điểm: “Công tác bảo vệ An ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lí thống nhất của Nhà nước, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tộc, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội làm nòng cốt”. Ý nghĩa thực tiễn rút ra đối với bản thân?
2. Tại sao xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, phải đi đôi với bảo vệ An ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội?
3. Anh (Chị) hãy phân tích nội dung công tác bảo vệ An ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở nước ta hiện nay.
4. Trách nhiệm của sinh viên trong công tác bảo vệ An ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội hiện nay.

No comments:

Post a Comment