Câu hỏi & Trả lời Ôn tập Quốc Phòng

CÂU HỎI ÔN TẬP KIỂM TRA

Câu 1: Liên hệ vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc góp phần chống “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ”?
Câu 2: Quan điểm của Đảng và Nhà Nước trong việc xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia?
Câu 3: Trách nhiệm của sinh viên trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia?
Câu 4: Trách nhiệm bản thân trong việc xây dựng chủ quyền lãnh thổ , biên giới quốc gia?
Câu 5: Viết tên các chương trình đã học?
Câu 6. Phương châm xây dựng dân quân tự vệ vững mạnh rộng khắp, coi chât lượng là chính; anh chị hiểu vấn đề như thế nào ? Tại sao coi chất lượng là chính?
Câu hỏi Thuyết trình (Bài 5)

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO VÀ ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG ĐỊCH LỢI DỤNG VẤN ĐỀ  DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

1/ Khái quát đặc điểm các dân tộc VN hiện nay?
2/ Quan điểm chính sách dân tộc của Đảng và Nhà Nước?
3/ Khái quát tình hình tôn giáo ở VN hiện nay?
4/ Quan điểm chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà Nước ?
5/ Thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá CMVN của các thế lực thù địch?
6/ Biện pháp, giải pháp đấu tranh phòng chống sự lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo chống phá CMVN của các thế lực thù địch?


Nhóm Thảo Luận từ 3 – 5 người

Nguồn : http://sangit.design.officelive.com/


Trả lời ( Cập nhật trên vnshare.vn ): cảm ơn bạn

Trả lời Câu 1: Liên hệ vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc góp phần chống “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ”?
Học sinh, sinh viên là thế hệ tương lai của đất nước, đồng thời cũng là một đối tượng mà các thế lực thù địch lợi dụng, chống phá nhằm làm suy thoái về đạo đức, lối sống và phai nhạt niềm tin, lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, mỗi người phải có nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành công dân tốt, cống hiến cho đất nước, phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phát hiện và góp phần đấu tranh, ngăn ngừa, đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù trong chiến lược "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ, hòng xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.


Trả lời câu 2: Quan điểm của Đảng và Nhà Nước trong việc xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia?

Quan điểm
- Xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia là một nội dung quan trọng của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Lãnh thổ và biên giới quốc gia Việt Nam là một bộ phận hợp thành quan trọng, không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Lãnh thổ và biên giới quốc gia là yếu tố cơ bản bảo đảm cho sự ổn định, bền chắc của đất nước Việt Nam. CHủ quyền lãnh thổ Việt Nam là khẳng định chủ quyền của Nhà nước Việt Nam, bao gồm cả quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp trong phạm vi lãnh thổ, gồm cả vùng đất, vùng trời, nội thuỷ, lãnh hải và lãnh thổ đặc biệt của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc không thể thành công nếu chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia không được xây dựng và bảo vệ tốt, bị xâm phạm.

- Chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm của dân tộc Việt Nam

Chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia là kết quả đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam suốt chiều dài hàng ngàn năm lịch sử. Người Việt Nam luôn phất cao hào khí anh hùng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc trong dựng nước và giữ nước, xây dựng và gìn giữ biên cương, lãnh thổ quốc gia, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia Việt Nam là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của dân tộc Việt Nam. Nhà nước Việt Nam, nhân dân Việt Nam quyết tâm giữ gìn và bảo vệ quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm đó

- Xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định; giải quyết các vấn đề tranh chấp thông qua đàm phán hoà bình, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích chính đáng của nhau

Đây là quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Quan điểm này phù hợp với luật pháp và lợi ích của Việt Nam, phù hợp với công ước và luật pháp quốc tế, cũng như các lợi ích của các quốc gia có liên quan

Trong giải quyết các vấn đề tranh chấp lãnh thổ, biên giới, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán thực hiện quan điểm giải quyết các tranh chấp bằng thương lượng hoà bình, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích chính đáng của nhau

Về vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, quan điểm nhất quán của Việt Nam là: Việt Nam khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với vùng biển, đảo của Việt Nam trên biển Đông, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lí về vấn đề này. Tuy nhiên, vì lợi ích an ninh chung của các bên hữu quan, Việt Nam sẵn sàng đàm phán hoà bình để giải quyết, trước mắt là đạt tới sự thoả thuận vê “Bộ qui tắc ứng xử” trong khi tiếp tục tìm kiếm giải pháp lâu dài cho vấn đề Biển Đông

- Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia là sự nghiệp của toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lí thống nhất của Nhà nước, lực lượng vũ trang là nòng cốt

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Nhà nước thống nhất quản lí việc xây dựng, quản lí, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước

Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. Bộ đội biên phòng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, phối hợp với lực lượng công an nhân dân, các ngành hữu quan và chính quyền địa phương trong hoạt động quản lí, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới theo qui định của pháp luật Trả lời câu 3: Trách nhiệm của sinh viên trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia?
+ Không ngừng học tập, nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt, hiểu biết sâu sắc về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; từ đó củng cố lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí tự chủ, tự lập, tự cường, nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

+ Thấy rõ ý nghĩa thiêng liêng cao quí và bất khả xâm phạm về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xác định rõ vinh dự và trách nhiệm của công dân trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia

+ Thực hiện tốt về chương trình môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh; hoàn thành tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự tại trường

+ Sau khi tốt nghiệp, sẵn sàng tự nguyện tham gia quân đội nhân dân, công an nhân dân khi Nhà nước yêu cầu. Tình nguyện tham gia xây dựng và phục vụ lâu dài tại các khu kinh tế - quốc phòng, góp phần xây dựng khu vực biên giới hải đảo vững mạnh, phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.


Câu 4: Trách nhiệm bản thân trong việc xây dựng chủ quyền lãnh thổ , biên giới quốc gia?
Để thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm này, công dân Việt Nam phải:

+ Mọi công dân Việt Nam không phân biệt thành phần xã hội, dân tộc, tín ngưỡng tôn giáo, trình độ văn hoá, nơi cư trú đều có nghĩa vụ và trách nhiệm xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia

+ Chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, trước hết thực hiện nghiêm, đầy đủ luật Quốc phòng, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật Biên giới quốc gia của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

+ Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quân sự, thực hiện nghiêm chỉnh các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Câu 5: Kể tên các bài trong chương trình học là:
1. PHÒNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH", BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM
2. PHÒNG CHỐNG ĐỊCH TIẾN CÔNG HỎA LỰC BẰNG VŨ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO
3. XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ, LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN VÀ ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHỆP QUỐC PHÒNG
4. XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ BIÊN GIỚI QUỐC GIA
5. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO VÀ ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG ĐỊCH LỢI DỤNG VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM...


Câu 6. Phương châm xây dựng dân quân tự vệ vững mạnh rộng khắp, coi chât lượng là chính; anh chị hiểu vấn đề như thế nào ? Tại sao coi chất lượng là chính?

Trả Lời:
Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly khỏi sản xuấtvà công tác, là một bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, do Đảng, Nhà nước lãnh đạo, Chính phủ và uỷ ban nhân dân các cấp quản lý điều hành, dưới sự chỉ đạo chỉ huy thống nhất của Bộ quốc phòng và các cơ quan quân sự địa phương.
Từ khái niệm đến vị trí, chức năng, đặc điểm. nhiệm vụ của dân quân tự vệ. Chính vì vậy xây dựng lực lượng dân quân tự vệ Đảng ta xác định 3 nguyên tắc trong đó xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh rộng khắp, coi chất lượng là chính là vấn đề quan trọng
vững mạnh toàn diện từ tổ chức đến biên chế, trang bị, giáo dục, huấn luyện cơ chế lãnh đạo (vững mạnh về chính trị, chặt chẽ về tổ chức, nghiêm minh về kỷ luật)
- Rộng khắp: trên cả nước ,ở tất cả làng bản,… cơ quan nhà máy, xí nghiệp,… Đáp ứng yêu cầu phong thủ quốc gia, bố trí chiến lược.
- Chất lượng là chính vì: Lực lượng dân quân là lực lượng đông đảo chiếm 1/3 lứa tuổi, phải đăng ký vào lực lượng dân quân tự vệ, nhưng do yêu cầu biên chế của Đảng và Nhà nước trong nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, xây dựng lực lượng dân quân làm nòng cốt là cơ bản. Chính vì vậy phải coi trọng chất lượng, đặc biệt là cốt lõi là chất lượng chính trị, tiêu chuẩn cơ bản tuyển vào lực lượng dân quân tự vệ là những công dân có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, đủ sức phục vụ cho lực lượng dân quân tự vệ. 

Dành cho điện thoại cảm ơn bạn  khoctinh_hell_vnshare.vn


giúp anh em làm biếng học bài nè giành cho các dòng DTDD hỗ trợ đọc được file .JAR

tất cả 6 câu hỏi và trả lời đều có trong đoá chúc anh em thành công nhớ thank nếu thấy có ick nha

nhớ sạc pin dt ko mai lại tức ói máu ra đấy nhá
http://www.mediafire.com/file/veb80o...ad-1231454.jar 


No comments:

Post a Comment